INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

G2V MACIEJ KĘDZIERSKI, UL. KOŁOBRZESKA 38, 10-434 OLSZTYN

 

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, G2V Maciej Kędzierski, ul. Kołobrzeska 38, 10-434 Olsztyn, informuje, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: G2V Maciej Kędzierski tel.: 785382070, adres e-mail: biuro@g2v.pl, zwany dalej „G2V”.

Inspektor Ochrony Danych
G2V nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@g2v.pl, telefon: 785382070

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez G2V
w następujących celach:

przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę oferowaną przez G2V, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
realizacji zawartej umowy, lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez G2V, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze G2V umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na G2V w związku z prowadzeniem działalności związanej z instalacją mikroinstalacji fotowoltaicznych, transportem i odbiorem odpadów - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
realizacji przez G2V czynności wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez G2V lub usług świadczonych przez G2V, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
wewnętrznych celów administracyjnych G2V, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy z G2V lub realizacji zlecenia/usługi, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 


Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez G2V:

podmiotom i organom, którym G2V jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od G2V danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników,
podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze G2V umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 


Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein).

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez G2V przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzanie, tj. przez okres:

niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana ze G2V umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku
z obowiązkiem prawnym G2V wynikającym
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
niezbędny do realizacji zlecenia/usługi, a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym G2V wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku
o zlecenie/usługę świadczoną przez G2V,
niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez G2V w związku z prowadzoną działalnością
lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec G2V, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
w zakresie obsługi spraw związanych
z prowadzonym nadzorem nad transportem i odbiorem odpadów,
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w lit. 1, 2, 4,
w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na G2V w związku z prowadzeniem działalności dotyczącej transportu i odbioru odpadów oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez G2V,
w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów G2V stanowiących podstawę tego przetwarzania.

 


Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez G2V Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie
z art. 15 Rozporządzenia,
prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy G2V będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 


Wymóg podania danych

 


W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi z G2V, podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zlecenia/usługi.

 

 

Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

 


Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy
w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z G2V oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz
rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 


W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączyła Panią/Pana z G2V umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z G2V, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadku dokonania oceny przyporządkowania do grupy klientów, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.

 

 

Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679